Κιτ δοκιμών ενδοτοξίνης KT (Κινητική θολερομετρική δοκιμασία)