Κιτ δοκιμής TAL χρωμογόνου ενδοτοξίνης τελικού σημείου με αντιδραστήριο Diazo