Κιτ δοκιμής TAL χρωμογόνου ενδοτοξίνης τελικού σημείου χωρίς αντιδραστήριο Diazo